Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o.

NZOZ Zakład Patologii  Sp. z o.o.

z siedzibą w Kielcach  ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce

zarejestrowany pod numerem KRS 0000269631 przez Sąd Rejonowy w Kielcach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

 

działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce.
 2. NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zgodnie z postanowieniami rozporządzenia jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, możliwy jest listownie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o., 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 70  lub na adres e-mail: mazur@radcy.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia usług medycznych na podstawie m.in. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz zgodnie z  9 ust. 2 lit. h  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. PACJENTÓW: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania usług medycznych i przez okres wymagany przez przepisy prawa w szczególności: ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 5. W przypadku przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu realizacji umów, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń i okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
 6. Przetwarzanie danych osobowych osób będących w zasięgu monitoringu wizyjnego Administratora, w zakresie zapisu z monitoringu wizyjnego, odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie Administratora i przechowywane od chwili utrwalenia przez okres 14 dni.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wycofania udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie,

z zastrzeżeniem jednak zasad przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w obowiązującej u Administratora „Polityce Ochrony Danych Osobowych”, o ile przepisy prawa nie przewidują szczególnych wymagań w tym zakresie.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które uczestniczą w realizacji usługi świadczeń medycznych.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator Danych wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.