Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o.

Klauzula informacyjna

NZOZ Zakład Patologii  Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce zarejestrowany pod numerem KRS 0000269631  przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  NIP 9591761102,Regon 260131522

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce, KRS 0000269631, NIP 9591761102, Regon 260131522.
  2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce KRS 0000269631, NIP 9591761102, Regon 260131522: listownie  Marek Wąsik NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 70  e-mail : mwasik@patologia.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia usług medycznych na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz zgodnie z  9 ust.2 lit. h  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady -RODO z dnia 27.04.2016r.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania usług medycznych i przez okres wymagany przez przepisy prawa w szczególności: ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W przypadku przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które uczestniczą w realizacji usługi świadczeń medycznych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.